O Nás

Výkonná rada obč.združ.“Macko-Uško“:   –    predsedníčka – Mgr. Zuzana Bartovičová

–    výkonná tajomníčka – Bc. Eva Kukučková

–    členka – Mgr. Anemarie Valeková

–    členka – Mgr. Silvia Gašparovičová

Revízna komisia obč.združ.“Macko-Uško“:   Ing. Michal Golej, Mgr. Lucia Golejová

O členoch výkonnej rady podrobnejšie:

Predsedníčka obč.združ.“Macko-Uško“:

Mgr. Zuzana Bartovičová, tel.č.: 00421 948 315 155

Krátky profesionálny životopis:

VZDELANIE:

– Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor Pedagogika-Ošetrovateľstvo, od 1987 do 1994, štúdium ukončené štátnymi záverečnými skúškami z pedagogiky a ošetrovateľstva

– Stredná zdravotnícka škola v Trnave, odbor Zdravotná sestra, od 1983 do 1987, štúdium ukončené maturitnou skúškou

Ďalšie vzdelávacie aktivity:

– I kvalifikačná skúška, dosiahnutie vyššej odbornosti v oblasti pedagogického pôsobenia na Stred. zdravotníckej škole

– Overovanie osobitných kvalifikačných predpokladov, absolvovanie odborného výcviku a následná skúška – splnenie zákonnej povinnosti riadiaceho pracovníka v zariadení sociálnych služieb

– Odborná spôsobilosť v oblasti verejného obstarávania tovarov, služieb a prác, absolvovanie školenia a záverečnej skúšky, odborná spôsobilosť v oblasti verejného obstarávania

– Výcvik manažérskych zručností – zvýšenie riadiacich kompetencií riaditeľov organizácií

– Výcvik zvládania náročných pracovných situácií – zvýšenie riadiacich kompetencií  riaditeľov

– vzdelávací tréning v oblasti problematiky obchodovania s ľuďmi, získanie certifikátu a nadobudnutie vedomostí o praktikách a úskaliach, ktoré ohrozujú občanov počas migrácie obyvateľstva

PRAX:

 • DOM TRETIEHO VEKU, Polereckého 2, Bratislava-Petržalka, od 01.09.2022, aktuálne

pracovná pozícia: riaditeľka

pracovná náplň: zodpovednosť za celý chod domova pre seniorov, za dodržiavanie práv seniorov, za ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť o seniorov, za zmysluplné voľnočasové aktivity seniorov, za hospodárne vynakladanie finančnými prostriedkami, za pokojnú pracovnú klímu na pracovisku

 • Centrum sociálnych služieb – LÚČ, Pruské, od 01.04.2019 do 31.08.2022

pracovná pozícia: riaditeľka

pracovná náplň: starostlivosť o osoby so psychiatrickým zdravotným znevýhodnením, ktoré nedokážu žiť samostatným spôsobom života. Zodpovednosť za celý chod zariadenia, za finančné hospodárenie zariadenia, za sociálno-kultúrne vyžitie klientov, za poskytovanie ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti, za vytváranie tvorivej pracovnej klímy medzi zamestnancami.

 • Centrum voľného času v Štúrove, od 01.07.2014 do 30.09.2015

pracovná pozícia: riaditeľka

pracovná náplň: zodpovednosť za chod školského zariadenia, riadenie 15 zamestnancov a zodpovednosť za 230 detí. Realizácia a  zabezpečovanie rôznych voľnočasových aktivít, krúžkov, klubov, záujmových útvarov, výletov, rekreácií a táborov pre deti, mládež a dospelých do veku 30 rokov. Komunikácia  so širokou verejnosťou s cieľom získavať finančné a materiálne sponzorstvo pre CVČ  a pre všetky aktivity organizované CVČ

 • Obč. združenie „Macko-Uško“ v Trnave, od júna 2010, táto funkcia a činnosť stále pretrváva

pracovná pozícia: predsedníčka

pracovná náplň: riadenie a organizácia rôznych kultúrnych, spoločensko-vedných, výstavných, galerijných a rekondičných voľnočasových aktivít pre deti a mládež a pre širokú verejnosť.

 • Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku, Klinika drogových závislostí, od 1.11.2012 do 31.6.2014

pracovná pozícia: zdravotná sestra

pracovná náplň: poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, výchova a vzdelávanie pacientov v oblasti abstinencie alkoholu a omamných látok, komunikácia s pacientami a poskytovanie psychickej podpory

 • Detský domov v Trnave, od 18. februára 2013 do 31.8.2013

pracovná pozícia: vychovávateľka

pracovná náplň: komplexná výchovná a vyučovacia starostlivosť o deti vo veku od 0 do 25 rokov, organizácia voľnočasových aktivít, zabezpečovanie rôznych poučných prednášok a besied prostredníctvom príslušných odborníkov

 • Detský domov v Trnave, od 1.2.2001 do 18.2.2013

pracovná pozícia: riaditeľka

pracovná náplň: zodpovednosť za celý chod zariadenia. Riadenie 60 zamestnancov a zodpovednosť za 90 detí, ich správny vývin a zabezpečovanie ich prirodzeného rodinného prostredia. Komunikácia  so širokou verejnosťou s cieľom získavať finančné a materiálne sponzorstvo pre detský domov a všetky aktivity kultúrneho a spoločensko-vedného rázu. Organizovanie rôznych kultúrnych podujatí, s cieľom prilákať ďalších sponzorov.

 • Domov sociálnych služieb v Zavare, od 1.5.2008 do 30.11.2011

pracovná pozícia: zdravotná sestra

pracovná náplň: poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, výchova a vzdelávanie klientov v oblasti správania sa a v oblasti zdravého životného štýlu, komunikácia s klientami a poskytovanie psychickej podpory

 • Stredná zdravotnícka škola v Trnave, od 1. septembra 1992 do 31. januára 2001

pracovná pozícia: učiteľka odborných predmetov

pracovná náplň: výuka odborných predmetov teoretických i praktických, zodpovednosť za prípravu študentov k maturite, výchova budúcich zdravotných sestier.

INÉ SCHOPNOSTI A ZNALOSTI:

– Vodičský preukaz typu B

– Kurz strojopisu a administratívy

– Kurz jednoduchého účtovníctva

– Kurz práce na počítači a práca s internetom

Výkonná tajomníčka obč.združ.“Macko-Uško“:

Bc. Eva Kukučková, tel.č.: 00421 907 793 881

Krátky profesionálny životopis:

VZDELANIE:

SEŠ – ukončená maturitou , 1998

VŠ zdravotníctva a  soc. práce Sv. Alžbety v Bratislave, 2011

PRAX:

ZŠ, Mozartova 10, 917 08  Trnava

Pracovná pozícia   ………….. účtovníčka 1998 – 2004

DED , Botanická 46, 917 08 Trnava

Pracovná pozícia ……………. účtovníčka,  2004 -2010

sociálny pracovník 2010 – trvá

Členka výkonnej rady obč.združ.“Macko-Uško“:

Mgr. Anemarie Valeková, tel.č.: 00421 919 262 199

Krátky profesionálny životopis:

PF UK Bratislava, špeciálna pedagogika

VŠ pedagogická Nitra, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

PF UK Bratislava, špeciálna pedagogika – poradenstvo

Liečebná pedagogika a Terra Terapeutica – arteterapia

Prax:

Detský domov Trnava – liečebný pedagóg, tiež poradenská prax

Osobitné schopnosti, záujmy a iná činnosť:

 • práca pre OZ „Macko – Uško“ v oblastiach arteterapia a teátroterapia – tvorba scenárov a réžia divadelných predstavení v Divadielku pod hviezdami
 • výtvarné umenie a literatúra
 • literárna tvorba – autorské rozprávky, využívané pri práci s detským klientom, spoluautor metodickej príručky pre predškolákov,  zameranej na prevenciu porúch učenia
 • výroba šperkov

Členka výkonnej rady obč.združ.“Macko-Uško“:

Mgr. Silvia Gašparovičová, tel.č.: 00421 903 052 965

Krátky profesionálny životopis:

VZDELANIE:

– Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor sociálna práca, od 2005 do 2010, štúdium ukončené štátnymi skúškami

– Stredná odborná škola Bl. Laury Trnava, odbor sociálno-právna činnosť, od 2001 do 2003, štúdium ukončené maturitnou skúškou

– Stredné odborné učilište, F. Urbánka v Trnave, odbor obchodný pracovník, od 1997 do 2001, štúdium ukončené maturitnou skúškou

Ďalšie vzdelávacie aktivity:

– Výcvikový program PRIDE

– Výcvikový program „Povedz to priamo“

PRAX:

– Detský domov v Trnave, od 24.7.2009 do pracovný pomer trvá :pracovná pozícia: vychovávateľka, pracovná náplň: komplexná výchovná a vyučovacia starostlivosť o deti vo veku od 0 do 25 rokov, organizácia voľnočasových aktivít, zabezpečovanie rôznych poučných prednášok a besied prostredníctvom príslušných odborníkov

– Detský domov v Trnave, od 2.6.2003 do 23.7.2009

pracovná pozícia: sociálny pracovník : pracovná náplň: rozborová a hodnotiaca činnosť v ucelenej sociálnej agende detského domova, zabezpečenie sociálno-právnych záležitostí detí, vedenie osobných spisov a zabezpečenie komplexnosť dokumentácie, administratívna práca, sprostredkúvanie kontaktu s štátnymi a verejnými orgánmi

INÉ SCHOPNOSTI A ZNALOSTI:

– Vodičský preukaz typu B